ابن سینا- صفحه اصلی
خوش آمدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ابن سینا

طب هوافضا- طب زیرسطحی- طب بحران- طب رزم و روانپزشکی نظامی


صاحب‌ امتیاز: اداره‌ بهداشت‌، امداد و درمان‌ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول: دکتر شهروز ناصری

سردبیر: دکتر‌ ارسیا تقوا

مدیر اجرایی: دکتر کامیاب علیزاده 


AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.-2.-2.fa
برگشت به اصل مطلب