ابن سینا- درباره نشریه
معرفی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله علمی پژوهشی "ابن سینا" (شاپا: ۴۶۵۳-۲۶۴۵)
توسط
اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی آجا به منظور ارتقای سطح علمی کارکنان و برقراری ارتباط علمی آنان با جامعه پزشکی کشور در زمینه های طب رزم، طب بحران، و روانپزشکی نظامی، طب هوا فضا و طب زیر سطحی منتشر می‌گردد.
این نشریه در قالب
فصلنامه و به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) انتشار می‌یابد. 
فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا
پایبند به کلیه اصول کمیته بین الملی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیته اخلاق در انتشارات پزشکی می باشد.
فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا
انواع مقالات فارسی در قالب مقاله اصیل/ تحقیقاتی، مقاله مروری، گزارش کوتاه، گزارش موردی، نامه به سردبیر را به چاپ می رساند.
این مجله از چاپ نتایج طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با محوریت مجله که در سایر مراکز و نهادهای علمی به تصویب رسیده باشند استقبال می‌کند.

وبسایت فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا
ایمیل فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا
نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب