ابن سینا- هیات تحریریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
طب هوافضا- طب زیرسطحی- طب بحران- طب رزم و روانپزشکی نظامی
نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب