ابن سینا- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر شاهین آخوندزاده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران  
دکتر مهدی طیبی آراسته استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دکتر فرزانه آقا حسینی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران  
دکتر شاهرخ ایروانی استاد دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر ارسیا تقوا دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر سید محمد جزایری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
دکتر فرهاد جعفری استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهد  
دکتر احمد جنیدی جعفری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران  
دکتر علی اصغر سعیدی استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
دکتر علیرضا شهاب جهانلو استادیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دکتر جواد حسینی شکوه استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
دکتر علیرضا خوشدل استاد دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر محمد درویشی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر بیتا روحانی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
دکتر پیام طبرسی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
دکتر فرح فرزانه دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
دکتر مژگان فروتن دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
دکتر محمدرضا کاظمی استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر سید مرتضی کاظمی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
دکتر محمدحسین لشگری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر فراز مجاب استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر سید داود منصوری استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
دکتر ایرج میرزایی دیزگاه استاد دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر محمدرضا نوروزی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران  

نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب