ابن سینا - هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر شاهین آخوندزاده، دکتر مهدی طیبی آراسته، دکتر فرزانه آقا حسینی، دکتر شاهرخ ایروانی، دکتر ارسیا تقوا، دکتر سید محمد جزایری، دکتر فرهاد جعفری، دکتر احمد جنیدی جعفری، دکتر علی اصغر سعیدی، دکتر علیرضا شهاب جهانلو، دکتر جواد حسینی شکوه، دکتر علیرضا خوشدل، دکتر محمد درویشی، دکتر بیتا روحانی، دکتر پیام طبرسی، دکتر فرح فرزانه، دکتر مژگان فروتن، دکتر محمدرضا کاظمی، دکتر سید مرتضی کاظمی، دکتر محمدحسین لشگری، دکتر فراز مجاب، دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی، دکتر سید داود منصوری، دکتر ایرج میرزایی دیزگاه، دکتر محمدرضا نوروزی

نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا :
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب