ابن سینا- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

به منظور توسعه فعالیت های علمی،‌ پژوهشی ،تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی و پژوهشی بین پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان و مجله علمی پژوهشی ابن سینا منعقد گردید.در این تفاهم نامه هماهنگی و همکاری بین مراکز و تبادل تجارب و اطلاعات و بهره برداری از توانمندی های علمی و تخصصی دیده شده است.امید است که کنسرسیوم منعقد شده میان دو مرکز به ارتقا  اهداف متعالی پژوهشی در حوزه طب نظامی بیانجامد.

نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب