:: دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 21 شماره 2 صفحات 25-31 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط ذرات معلق (5/2 PMو10PM) و دریافت‌ آنتی‌اکسیدان غذایی با زیست‌نشانگرهای متابولیک در سالمندان ساکن شهر تهران
فائزه سیاه وش، سکینه شب بیدار، میر سعید یکانی نژاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، گروه تغذیه جامعه، تهران، ایران ، s_shabbidar@tums.ac.ir
چکیده:   (965 مشاهده)
مقدمه: یکی از بحرانها و معضلات اساسی در کلان شهر تهران، قرار گرفتن در معرض ذرات معلق آلاینده هوا است. مطالعات مختلف تأثیر ذرات معلق آلاینده هوا را بهصورت افزایش مشکلات قلبی- عروقی و تنش اکسیداتیو نشان دادهاند، لذا هدف از این مطالعه بررسی ارتباط ذرات معلق کمتر از 5/2 و 10 میکرون و ظرفیت تام آنتی اکسیدان رژیم غذایی با قند خون ناشتا، چربی‌‌های سرم و فشارخون در سالخوردگان ساکن شهر تهران بوده است.
روش بررسی: در مطالعه حاضر 226 نفر سالخورده در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه بسامد خوراک از افراد واجد شرایط جمعآوری شد. ظرفیت تام آنتی اکسیدانی رژیم غذایی محاسبه شد و آزمایشهای بیوشیمیایی شامل قند خون ناشتا و چربیهای سرم انجام گرفت. غلظت ذرات معلق از سازمانهای مربوطه در استان تهران دریافت شد. از آزمون آماری آنالیز واریانس جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.
یافتهها: بین میانگین فشارخون سیستولیک دو گروه از افرادی که در سهک اول و دوم 5/2PM (044/0p=) و 10PM (026/0p=) قرار داشتند، تفاوت معناداری وجود داشت. بین افرادی که در سهک اول و دوم همچنین سهک دوم و سوم 10PM قرار داشتند نیز اختلاف معناداری با فشارخون دیاستولیک مشاهده شد (002/0p=)؛ اما ارتباط معناداری بین ذرات معلق و دریافت آنتیاکسیدانهای رژیم غذایی با سایر زیست نشانگرهای متابولیک مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری: تحقیق حاضر نشان داد که مواجهه سالمندان با ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون سبب افزایش فشارخون آنان خواهد شد.

واژه‌های کلیدی: ذرات معلق، آنتی‌اکسیدان‌ها، فشار خون
متن کامل [PDF 999 kb]   (198 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب بحران
دریافت: 1397/3/28 | انتشار: 1398/4/24XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها