ابن سینا- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر شاهین آخوندزاده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران  
دکتر فرزانه آقا حسینی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر شاهرخ ایروانی استاد دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر ارسیا تقوا استاد دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر سید محمد جزایری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران  
دکتر فرهاد جعفری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهد  
دکتر احمد جنیدی جعفری استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران  
دکتر علیرضا شهاب جهانلو دانشیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  
دکتر جواد حسینی شکوه دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر ابراهیم حضرتی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر علیرضا خوشدل استاد دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر محمد درویشی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر بیتا روحانی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر مصطفی شاهرضایی استاد دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر بابک شکارچی استاد دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر پیام طبرسی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
دکتر فرح فرزانه استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
دکتر مژگان فروتن استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
دکتر سید مرتضی کاظمی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
دکتر محمدحسین لشکری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر فراز مجاب استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی  استاد دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر ایرج میرزایی دیزگاه استاد دانشگاه علوم پزشکی آجا  
دکتر محمدرضا نوروزی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران  
نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب