ابن سینا- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای‌ نویسندگان‌ مقالات‌

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خواهشمندیم‌ به‌ منظور امکان‌ چاپ‌ مقاله شما در این‌ مجله‌، نکات‌ زیر را با دقت‌ رعایت‌ کنید:

1- زبان‌ مجله‌ فارسی‌ است‌ و باید آیین‌ نگارش‌ زبان‌ فارسی‌ به‌طور کامل‌ رعایت‌ شود و از آوردن‌ کلمات‌ خارجی‌ که‌ معادل‌ دقیق‌ و پذیرفته‌شده‌ در زبان‌ فارسی‌ دارند خودداری‌ شود؛

2- مقالات در وبگاه مجله به آدرس ebnesina.ajaums.ac.ir  ارسال گردد؛

3- مقاله‌ باید در قالب صفحه کاغذ A4 با حاشیه مناسب در هر طرف (2 سانتی متر) و لحاظ نمودن 5/1 فاصله بین خطوط تایپ‌ شود؛ (نرم‌افزار Microsoft word 2003 یا بالاتر)؛

4- در صفحه‌ عنوان‌ (اول‌) مقاله‌ باید: عنوان‌ کامل مقاله، نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ نویسنده یا نویسندگان‌، بخش و بیمارستان محل خدمت، رتبه‌ علمی‌ و عنوان‌ دانشگاهی‌، نام‌ مرکز یا سازمانی‌ که‌ تحقیق‌ در آن‌ انجام‌ شده‌، تاریخ‌ ارسال‌ و آدرس پستی و آدرس پست الکترونیکی (E-mail)‌، به‌ همراه‌ تلفن‌تماس و دورنگار ذکر شود. ارائه عنوان کوتاه (Running title) نیز ضروری است؛

5- مقاله‌ تحقیقی (Original) باید قسمت‌های‌ زیر را به‌ ترتیب‌ دارا باشد:

الف‌) خلاصه‌ مقاله‌ فارسی‌ و انگلیسی:‌ حداکثر در 250 کلمه‌ (شامل‌ مقدمه‌، روش ‌بررسی، یافته‌ها‌ و بحث‌ و نتیجه‌گیری) باشد.

ب‌) کلمات کلیدی: در این راستا 3 تا 5 واژه از واژه‌های فهرست MeSH (عناوین مباحث پزشکی) در ایندکس مدیکوس توصیه می‌شود.

ج‌) متن مقاله: شامل مقدمه، روش ‌بررسی، یافته‌ها‌، بحث‌ و نتیجه‌گیری و تشکر و قدردانی است که تعداد صفحات متن نباید از حداکثر 10 صفحه 18 سطری تجاوز نماید. شماره مراجع در متن به ترتیب استفاده در داخل کروشه آورده شود. کل مقاله نباید از 2500 کلمه بیشتر باشد.

د‌) ضمایم: شامل‌ جدول‌ها و نمودارها و عکس‌ها که باید متناسب با حجم مقاله و دارای عنوان کامل باشند. جدول‌ها و نمودارها با نرم‌افزار Office طراحی شده باشند. عکس‌ها در فرمت Jpg با کیفیت حداقل 300 dpi باشند. در مورد عکسهایی که از بیماران تهیه شده است، پوشاندن بخشهایی که مشخص‌کننده هویت بیمار است، الزامی است؛

ه) منابع: باید به‌ ترتیب‌ ارجاع‌ در متن‌ شماره‌گذاری‌ و در انتهای‌ مقاله‌ تحت‌ عنوان‌ References آورده شود؛

6- مقاله‌ معرفی‌ مورد (Case Report): باید تا سرحد امکان‌ از نوادر پزشکی‌ و یا عوارض‌ بسیار کمیاب‌ بیماری‌های‌ شایع‌ باشد؛

7- مقاله‌ مروری‌ (Review): باید نویسنده در آن موضوع تخصص و ورزیدگی کافی داشته باشد و با مراجعه‌ به‌ تعداد قابل‌ قبول‌ منابع‌ تهیه‌ شود؛

8- نکته‌ها، نامه به سردبیر و گزارش کوتاه (Short Communication) در مورد موضوعات جدید در حد یک یا دو صفحه تهیه‌ شود؛

9- شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به‌ترتیب اضافه گردد. ضمن انطباق تعداد منابع محتوای مقاله و لیست انتهایی آن، متن منابع به‌ترتیب ظهور، در فهرست منابع آورده شوند. منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود به این طریق که با مراجعه به چکیده انگلیسی مقاله فارسی، مشخصات مقاله، مشابه مقاله انگلیسی، به انگلیسی درج شود. در انتهای مشخصات مقاله، در داخل پرانتز عبارت [Persian] درج شود. منابع به‌ ترتیب‌ ذیل نوشته‌ شود:

1. Damos DL, Boyett KS, Gibbs P. Safety Versus Passenger Service: The Flight Attendants' Dilemma. Int J Aviat Psychol. 2013;23(2):91-112.

2. Lafere P, Balestra C, Hemelryck W, Donda N, Sakr A, Taher A, et al. Evaluation of critical flicker fusion frequency and perceived fatigue in divers after air and enriched air nitrox diving. Diving Hyperb Med. 2010;40(3):114-118.

3. Nouri R, Fathi-Ashtiani A, Salimi SH, Soltani Nejad A. Effective factors of suicide in soldiers of a military force. Journal of Military Medicine. 2012;14 (2):99-103. [Persian]

4. Harsch V. The history and development of aviation medicine. In: Curdt-Christiansen C, Draeger J, Kriebel J, editors. Principles and practice of aviation medicine. Singapore: World Scientific; 2009. p. 3-28.

5. Hogan D, Lariet J. Chapter 2: Triage. In: Hogan D, Burstein L, editors. Disaster Medicine. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2007. p. 14-15.

6. What is neurofeedback. [Accessed 2013 June 11]; Available from: http://www.irmind.com/neurofeedback.html. [Persian]

7. Dehghani Arani F. Efficacy of Neurofeedback treatment of mental health and brain wave pattern associated with opioid medication surveillance [Master's thesis]. Tehran: Tehran University; 2007. [Persian]

10- کلیه مقالات منطبق با شرایط فوق بلافاصله پس از دریافت، اعلام وصول گردیده و جهت ارزیابی به داوران مجله ارسال خواهد شد. پس از بررسی نتایج داوری در شورای تحریریه و در صورت کسب امتیاز لازم مقاله در نوبت چاپ قرار گرفته و طی نامه رسمی، به اطلاع نویسنده محترم خواهد رسید.

11- رعایت نکات اخلاقی در پژوهش در تحقیقات بالینی یا بر روی حیوانات ضروری است.

12- مسؤولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده از دیدگاه اخلاقی و حقوقی بر عهده نویسنده (نویسندگان) خواهد بود.

13- نویسندگان محترم می‌توانند مقالات خود را به آدرس پست الکترونیکی مجله ارسال نمایند.

14- شورای نویسندگان در پذیرش، رد، اصلاح و خلاصه نمودن مقالات آزاد است.

نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب