ابن سینا- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اطلاعات تماس
نشانی دفتر مجله : تهران‌، بزرگراه‌ بسیج‌، بیمارستان‌ 600 تختخوابی‌ بعثت‌ نهاجا، ‌معاونت آموزش و تحقیقات، دفتر فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا.

نشانی پستی : تهران 11151/17819،‌معاونت آموزش و تحقیقات، دفتر فصلنامه پزشکی ابن سینا

 Web site: http://ebnesina.ajaums.ac.ir
 email: ebnesinajournal@yahoo.com

تلفن تماس: 39954937-021
فاکس: 39954960-021
نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب