ابن سینا- اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/17 | 
اخلاق در انتشار آثار پژوهشی (با اقتباس از دستورالعمل COPE)
ملاحظات اخلاقی مربوط به طراحی مطالعه و تأیید اخلاقی: تمامی پژوهش‌ها باید به خوبی برنامه‌ریزی و طراحی شده باشند و همچنین از نظر اخلاقی به تصویب رسیده باشند. انجام تحقیقات با استاندارد پایین‌تر می‌تواند احتمال بروز خطا را بیشتر نماید. نویسندگان مسئول کلیت محتوای علمی مقاله و همچنین صحت اطلاعات منابع هستند.
ملاحظات اخلاقی مربوط به تجزیه و تحلیل داده‌ها: داده‌ها باید به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، اما تجزیه و تحلیل نامناسب لزوماً تخلف محسوب نمی‌شود. بلکه تهیه و جعل اطلاعات تخلف محسوب می‌گردد.
ملاحظات اخلاقی مربوط به نویسندگی: هیچ تعریفی جامعی مورد نویسندگی وجود ندارد، هر چند تلاش هایی در این زمینه انجام شده است. در این مورد، نویسندگان باید مسئولیت حداقل بخشی از مطالعه را برعهده بگیرند. پس از ارسال مقاله اولیه، به اسامی نویسندگان نمی‌تواند فردی اضافه، حذف یا از نظر ترتیب جابجا شود. رعایت نکردن این امر منجر به حذف مقاله خواهد شد. لطفاً بیش از یک نویسنده را به عنوان «مؤلف مسئول» اعلام ننمایید. در این مورد، مجله ممکن است هر نام اضافی را بدون تماس با شما حذف کند.
تعارض منافع: تعارض منافع شامل مواردی است که ممکن است کاملا آشکار نباشد و ممکن است بر قضاوت نویسنده، داوران و ویراستاران تأثیر بگذارد. این موارد باعث گمراه کردن یا فریب دادن خوانندگان خواهد شد. تعارضات منافع می‌تواند شخصی، تجاری، سیاسی، علمی یا مالی باشند. منافع «مالی» می‌تواند شامل بهکارگماری افراد، بودجه تحقیقاتی، سهام یا سهم مالکیت، پرداخت برای سخنرانی‌ها یا مسافرت، مشاوره و پشتیبانی شرکت برای اعضاء باشد.
ملاحظات اخلاقی مربوط به داوری دقیق: «در این مجله داوری دوسو کور انجام می‌شود» به این معنی است که در طول فرایند بررسی مقاله ارسال شده، مشخصات داوران و نویسندگان از یکدیگر پنهان خواهد بود. برای تسهیل این امر، نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که فایلهای ارسالی آنها به گونه‌ای آماده شود که شامل مشخصات آنها نباشد. در صورتی که نویسندگان تمایل ندارند مقاله ارسالی به دلیل احتمال وجود «تعارض منافع» ، توسط یک داور خاصی مورد بررسی قرار بگیرد، می‌توانند با سردبیر مکاتبه نمایند. هیچ مقاله‌ای رد نمی‌شود مگر آنکه نظر منفی از حداقل دو داور دریافت شود.
انتشار زائد: انتشار زائد زمانی اتفاق می‌افتد که دو یا چند مقاله، بدون داشتن منابع متقابل از هم، فرضیه، داده‌ها، نقاط بحث یا نتیجه‌گیری مشابهی را به اشتراک بگذارند. در چنین مواردی، مقاله رد خواهد شد.
سرقت ادبی: سرقت ادبی می‌تواند از مواردی مانند عدم منبع دهی به ایده‌های منتشر شده ویا انتشار نیافته دیگران تا ارائه مقاله کامل تحت عنوان "یک مقاله جدید" (گاهی در یک زبان متفاوت) را شامل می‌شود. این رخداد ممکن است در هر مرحله از برنامه‌ریزی، اجرا، نگارش یا انتشار (هم برای نسخه‌های چاپی و هم الکترونیکی) اتفاق بیافتد. تمامی مقاله ارسالی به مجله علمی پژوهشی ابن‌سینا، برای وجود سرقت ادبی احتمالی مورد بررسی قرار می‌گیرند. انتظار می‌رود نویسندگان قبل از ارسال مقالات خود، سرقت ادبی آن را بررسی کنند.
ملاحظات اخلاقی مربوط به مطالعات انسانی و حیوانی: تمام مقالات ارسالی که نتایج تحقیقات آزمایشی مربوط به سوژه‌های انسانی را گزارش می‌دهند باید حاوی بیانیه‌ای باشند که تأیید رضایت آگاهانه از هر یک از افراد یا سرپرست آنها را نشان دهند. تمام مطالعات حیوانی یا انسانی باید پس از تصویب پروتکل توسط یک کمیته اخلاق، انجام شوند.
نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.68.27.fa
برگشت به اصل مطلب