ابن سینا- هزینه
هزینه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/15 | 
هزینه انتشار
همه مراحل از ارسال و داوری مقاله تا پذیرش و انتشار آن در مجله طب انتظامی کاملاً رایگان است.
نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.72.39.fa
برگشت به اصل مطلب