ابن سینا- مالکیت فکری
مالکیت فکری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/15 | 

مالکیت فکری
بر اساس توافق با نویسنده گرفته شده در هنگام ارسال دست‌نوشته "مجله ابن سینا" دارنده حق‌طبع مطالب منتشر شده است. اما بر اساس بیانیه Bethesda همه مقالات چاپ شده در این مجله دسترسی آزاد هستند و به شکل رایگان و تحت مجوز BY-NC در اختیار افرادی که به وب‌سایت مجله مراجعه می‌کنند قرار دارد. بر اساس این مجوز، به شرط استناد درست، "مجله ابن سینا" برای همه کاربران این حقوق را قائل است:

  1. دسترسی رایگان، قطعی، جهانی، و ابدی به همه مطالب چاپ شده.
  2. کپی، استفاده، اشاعه، انتقال و به نمایش گذاشتن کار.
  3. ایجاد و اشاعه کارهای مشتق در هرگونه رسانه دیجیتال برای مقاصد غیرتجاری.
نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.83.37.fa
برگشت به اصل مطلب